sobota, 21 lutego 2015

WIELKI POSTSłowa Jezusa na krzyżuKalwaria w Poznaniu


Siedmioma mowami Jezusa na krzyżu określa się zbiór siedmiu krótkich zdań wypowiedzianych przez Jezusa podczas jego ukrzyżowania, tuż przed jego śmiercią. Mowy te znajdują się w czterech Ewangeliach .

Siedem mów
1. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią  (Łk 23, 34);
2. Zaprawdę, powiadam ci, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju 
    (Łk 23, 43);         
3. Niewiasto, oto twój syn; oto twoja matka (J 19, 26-27);
4. Eli, Eli, lama sabachthani? 
    Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił    
    Mt 27, 46 oraz Mk 15, 34);                                               
5. Pragnę (J 19, 28); 
6. Wykonało się (J 19, 30);
7. Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mojego  (Łk 23, 46).

W żadnym opisie ukrzyżowania nie znajduje się wszystkich siedem mów. Siedem  mów  wynika z próby ustalenia kolejności  ze wszystkich Ewangelii.


Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. (Łk 23, 34) (modlitwa za oprawców) Ta pierwsza z mów Jezusa jest modlitwą do Boga Ojca o wybaczenie jego oprawcom, tj. rzymskim żołnierzom i wszystkim pozostałym ludziom, którzy przyczynili się do ukrzyżowania Jezusa.

Zaprawdę, powiadam ci, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. (Łk 23, 43)  (słowa skierowane do Dobrego Łotra) Jezus był ukrzyżowany pomiędzy dwoma złoczyńcami. W Ewangelii Łukasza jeden z nich dostrzega niewinność Jezusa i prosi go o wspomnienie nań, gdy Jezus wejdzie do swojego Królestwa,

Niewiasto, oto twój syn; oto twoja matka. (J 19, 26-27)
(słowa skierowane do Marii i ucznia, którego Jezus miłował – prawdopodobnie Jana Apostoła) Jezus powierza swoją matkę w opiekę ucznia, którego miłował . Kościół katolicki interpretuje te słowa w znaczeniu, że Jezus był jedynakiem, albowiem gdyby Maria miała dzieci, nie potrzebowałaby opieki od kogoś   "z  zewnątrz'.


Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił 
(Mt 27, 46 ;  Mk15, 34)

A około dziewiątej godziny Jezus zawołał donośnym głosem:  
"Eli, Eli, lama sabachthani?", to jest: "Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?" (Mt 27, 46)

O dziewiątej godzinie Jezus zawołał donośnym głosem:  
"Eloi, Eloi, lama sabachthani", co znaczy: "Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?" (Mk 15, 34)
 
Spośród siedmiu mów Jezusa ta wyróżnia się najbardziej.              
Jest to jedyna mowa zanotowana tak przez Mateusza, jak i przez Marka.
Ta mowa jest wygłoszona w języku aramejskim i przetłumaczona na grecki. Zdanie to pojawia się również w Ps 21 (22),

Pragnę. (J 19, 28)  (prośba o zwilżenie warg)  Potem Jezus, widząc, że już wszystko się dokonało i wypełniło się pismo, mówi: Pragnę!
Ta mowa pokazuje, iż Jezus był prawdziwym człowiekiem, i że pragnie napić się, ale sam nie może dosięgnąć. Podano mu więc gąbkę umoczoną octem. Wprawdzie w Ewangelii jest napisane, że gąbkę tę zatknięto na włóczni, jednakże jest to prawdopodobnie błąd kopisty, 
a poprawna forma brzmi: na hyzop. Podobna scena pojawia się w 
Ps 69 (70), 22, gdzie autor pisze, iż kiedy pragnął, napoili go octem.                                           

Wykonało się. (J 19, 30)  (słowa wypowiedziane tuż przed śmiercią)
Kiedy Jezus zwilżył wargi octem, rzekł: "Dokonało się". 
Jezus ogłosił, że jego misja na ziemi dobiegła końca

Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mojego. (Łk 23, 46)  
(słowa wypowiedziane tuż przed śmiercią)
A Jezus zawołał mocnym głosem: 
"Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mojego".
Słowa Jezusa to nawiązanie do Psalmu 31: "W ręce Twoje powierzam ducha mojego: Ty mnie wybawiłeś, Panie, Boże wierny!" (Ps 31, 6).                                                                                    
Są to także słowa modlitwy, jaką Żydzi wypowiadali na zakończenie dnia. Jezus jako żyd praktykujący odmawiał tę modlitwę od dzieciństwa. Modlitwa ta uczyła ufności w zbawczą interwencję Boga.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza